چشم انداز تأسیس علم نوین سیاست و روابط بین الملل اسلامی-ایرانی و خوانش انتقادی علوم سیاسی مدرن

مؤتمر "وجهات نظر حول تأسیس العلوم السیاسیه الحدیثه والعلاقات الإسلامیه الإیرانیه الدولیه والقراءه النقدیه للعلوم السیاسیه الحدیثه"


The conference on " The outlook of new politics foundation and international Islamic- Iranian relations & critical study of modern political science."

محور های همایش

1- وضعیت سنجی علم سیاست و روابط بین الملل در ایران امروز
1-1 آموزش؛ فلسفه آموزش، نظام آموزشی، قوانین و مقرارت، روشها، تکنیک ها و منابع آموزش
1-2 پژوهش؛ موضوعات، رهیافتها، روش‌ها، راهبردها، تکنیک‌ها و ابزارها
1-3 فلسفه‌ها، نظریه‌ها و ایده‌ها
1-4 کاربردها؛ سیاست سازی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، اجرا، داوری(حل وفصل منازعات) 

2- علم نوین اسلامی – ایرانی سیاست و روابط بین الملل
2-1 موضوعات و مفاهیم
2-2 مبادی و اصول موضوعه
2-3 رهیافت‌ها و روش‌ها
2-3 فلسفه‌ها و نظریه‌ها
2-4 کاربردها؛ سیاست سازی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، اجرا، داوری(حل وفصل منازعات) 

3- نسبت سنجی علم اسلامی – ایرانی سیاست و روابط بین الملل با علم سیاست و روابط بین الملل مدرن؛ فلسفه و غایات، نظریه ها، رهیافت ها و روش ها، کاربردها
3-1 علم سیاست و روابط بین الملل اروپایی؛ فرانسوی، آلمانی، انگلیسی:
1-3-1 آموزش؛ فلسفه آموزش، نظام آموزشی، قوانین و مقرارت، روش¬ها و تکنیک¬ها و منابع آموزش
1-3-2 پژوهش؛ موضوعات، رهیافت¬ها، روش¬ها، راهبردها، تکنیک¬ها و ابزارها
1-3-3 فلسفه ها، نظریه¬ها و ایده¬ها
1-3-4 کاربردها؛ سیاست سازی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، اجرا، داوری(حل وفصل منازعات)
3-2 علم سیاست و روابط بین الملل آمریکایی
3-2-1 آموزش؛ فلسفه آموزش، نظام آموزشی، قوانین و مقرارت، روش¬ها، تکنیک¬ها و منابع آموزش
3-2-2 پژوهش؛ موضوعات، رهیافت¬ها، روش¬ها، راهبردها، تکنیک¬ها و ابزارها
3-2-3 فلسفه ها، نظریه¬ها و ایده¬ها
3-2-4 کاربردها؛سیاست سازی، سیاستگذاری، قانونگذاری، نظارت، اجرا، داوری(حل وفصل منازعات) 

4- راهبردهای تاسیس و پایدار سازی علم نوین سیاست و روابط بین الملل اسلامی ایرانی
4-1 راهبردهای آموزشی
4-2 راهبردهای پژوهشی
4-3 راهبردهای فلسفی و نظریه پردازی
4-4 راهبردهای کاربردی سازی دانش

انجمن اسلامی علوم سیاسی و روابط بین الملل ایران

راه های ارتباطی

info [ at ] iapsir [ dot ] ir
معاونت پژوهش و فناوری بسیج اساتید دانشگاهها ، مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور

راه های ارتباطی

ایمیل و شماره تلفن