نوشته‌ها

برش هایی از کتاب اندیشه مقاومت از منظر آیت الله العظمی خامنه ای(مدظله العالی):

انقلاب اسلامی از همان روز نخست نهضت در سال 42 ذلّت استبداد و استعمار و استکبار را برنتابید و کتاب مقاومتش از آن زمان، نوشته شد. در زمانه ای که جنگ نظامی به جنگ اقتصادی و فرهنگی و از همه مهم تر به جنگ اراده ها تبدیل شده است، ارزش مقاومت بیش از پیش معلوم میگردد.
بر این اساس است که رهبر معظّم انقلاب اسلامی به جوانان دانشجو توصیه کردند که اندیشه ی مقاومت را تبیین و ترویج کنند.بخش اول کتاب، به اصول، باورها و مبانی مقاومت،و بخش دوم به اهمّیّت مقاومت پرداخت شده است
بخش سوم درباره ی عرصه های مختلفی که مقاومت در آنها لازم است همچون اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امنیت می باشد.
بخش چهارم به آثار و فواید مقاومت اختصاص دارد
بخش پنجم شانزده عاملی که باعث تقویت مقاومت میگردد، بیان شده است.
بخش ششم و هفتم به مباحث سلبی نسبت به مقاومت مرتبط است.
در بخش ششم، هشت عامل که باعث از بین رفتن یا کاهش مقاومت میگردد مورد اشاره قرار گرفته است
دربخش هفتم نیز زیان های ترک مقاومت و تسلیم شدن در برابر خواست دشمن را بر می شمرد.
بخش هشتم به طور مختصر به الگوهای مقاومت
بخش نهم به مثالهای تاریخی برای مقاومت و سازش در بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی اشاره شده است.
در بخش دهم با استقرای نسبتاً تام در بیانات معظّمٌ له در موضوع اقدامات دشمن، با تقسیم کردن این اقدامات به دو دسته ی کلّی سخت و نرم، به ده نوع شیطنت دشمن پرداخته شده است.
بخش یازدهم به مسئولیّتهای همگانی و اختصاصی اقشار مختلف در زمینه ی مقاومت اختصاص دارد و بخش دوازدهم بر موضوع آینده ی روشن جریان مقاومت متمرکز شده است. آینده ی روشن، ترجیع بند اکثر بیانات و پیامهای معظّمٌ له است، و خود تصریح کرده اند که این امید، براساس بررسی تمام متغیّرهای دخیل در تحقّق آینده ی مشعشع انقلاب اسلامی حاصل شده و صرفاً یک آرزوی احساسی نیست.