مجتبی زارعی

نام

مجتبی

نام خانوادگی

زارعی

 

سال تولد

ساری

 

پست الکترونیک

zareei@modares.ac.ir

مدارک تحصیلی

– کارشناسی : دانشگاه تھران ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، رشته تحصیلی علوم سیاسی
– کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی ( واحد تھران مرکز ) رشته تحصیلی علوم سیاسی – گرایش اندیشه سیاسی
– دکتری : پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات ، رشته تحصیلی : علوم سیاسی ،گرایش اندیشه سیاسی در اسلام

 

سوابق علمی

– رییس پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جھاد دانشگاھی

– عضو ھیأت علمی گروه غرب شناسی پژوھشکده مطالعات فرھنگ ھای پژوھشگاه
علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

– عضو ھیأت علمی گروه مطالعات سیاسی مرکز آفریقا در دانشگاه تربیت مدرس

– عضو ھیأت علمی مدعو مرکز مطالعات فرھنگ و اندیشه دینی دانشگاه تربیت مدرس

– عضو پژوھشی گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرھنگی

– سر دبیر دو ماھانه پژوھشگران پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی

– مدیر مسئول ماھنامه تخصصی در فرھنگ پایداری و ادبیات مقاومت با تأکید بر گفت و
گوی نسل ھا مورد تقدیر مقام معظم رھبری به تاریخ 14/6/80

– عضو مؤسس نشریات آموزش سیاسی بخشداران ، فرمانداران ، معاونان استاندار و
استانداران در دولت ھفتم – دبیر و عضو شورای علمی ، سیاستگذاری و نظارت بر انتشار اسناد تاریخی (پھلوی
اول و دوم) در نھاد ریاست جمھوری

– عضو مدعو جلسات تخصصی شورای عالی تدوین برنامه پنجم سازندگی کشور در
ریاست جمھوری

– عضو شورای علمی جھاد دانشگاھی کشور

– صاحب امتیاز و مدیر مسئول ماھنامه علمی

– تخصصی مدرسه علوم سیاسی

– مدیر مسئول نشریه علمی – پژوھشی / پژوھش زبان و ادبیات فارسی

– مدیر مسئول نشریه علمی – پژوھشی / پژوھش سیاست نظری

– مدیر مسئول نشریه علمی – تخصصی / پژوھش جوانان فرھنگ و جامعه

– مدیر مسئول نشریه علمی – تخصصی / پژوھش اسلام پژوھی

– مدیر مسئول نشریه علمی – تخصصی/ پژوھش سبک زندگی اسلامی – ایرانی

– عضو شورای علمی نخستین ھمایش علمی – پژوھشی تدوین کارنامه 30 ساله
جمھور اسلامی ایران در دانشگاه تھران

– مؤسس و عضو شورای علمی فصلنامه علمی – تخصصی نامه دولت اسلامی

– مؤسس و عضو شورای علمی ضمیمه تخصصی فصلنامه علمی

– تخصصی نامه دولت
اسلامی (گزارش جمھور)

– عضو ھیئت تحریریه فصلنامه تخصصی پانزده خرداد / بنیاد تاریخ پژوھی و دانشنامه

زمینه ھای مورد علاقه

 

– انسان شناسی در اسلام و غرب

– مطالعات تطبیقی فلسفه سیاسی اسلام ، فلسفه انقلاب اسلامی و فلسفه غرب 

– دولت و تمدن اسلامی 

– سیاست و قدرت متعالیه در حکمت متعالیه 

– علم دینی و تجد ّ د متعالیه /علم سکولار و تجدد سکولار

 

– قائم مقام معاون ارتباطات ریاست جمھوری 

– معاون سیاسی مرکز بررسی ھای استراتژیک ریاست جمھوری 

– مشاور و مدیر کل دفتر رسانه ھا و افکار عمومی ریاست جمھوری 

– مشاور فرھنگی و رییس مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری 

– معاون اجتماعی و فرھنگی وزارت کار و امور اجتماعی 

– رئیس پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جھاد دانشگاھی ( در حال حاضر ) 

– 33 ماه حضور بسیجی در جبھه طی سالھای دفاع مقدس ملت ایران علیه دشمن 

– عضو مؤسس بسیج دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تھران 

– مشاور سیاسی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی 

– رییس دفتر سیاسی نھاد مرکزی نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاه ها

سوابق اجرایی و اجتماعی

تالیفات

1- بنیادھای نظریه تج ّدد اوّل و تج ّدد ثانی در انقلاب اسلامی ، ) اثر بین رشته ای در

فلسفه ، فقه ، سیاست و عرفان ( ناشر : مرکز نشر دانشگاھی / با مقدمه استاد دکتر غلامرضا اعوانی رییس انجمن حکمت و فلسفه ایران

2- پھلو یسم یا شبه مدرنیسم در ایران عصر پھلوی / ناشر : خانه کتاب ایران ) تدوین مشترک (

3- تبار شناسی سازمان برنامه ایران در عصر پھلوی / ناشر خانه کتاب ایران ) تدوین مشترک (

4- نھضت ملی ھسته ای در ایران با مقدمه دکتر محمد مھدی زاھدی وزیر وقت علوم ، تحقیقات و فناوری / ناشر : مرکز نشر دانشگاھی ) تألیف مشترک (

5- آمریکا تمام می شود ؛ ھرمنوتیک تغییر بیولوژیک قدرت در آمریکا ) مطالعه تطبیقی جامعه ایران و آمریکا و چیستی مواجھه اوباما و دکتر احمدی نژاد با الھام از طرح اندیشه فلسفه تاریخی ضرورت تغییر در آمریکا از سوی رھبر فرزانه انقلاب اسلامی

مدظله العالی ( ناشر : خانه کتاب ایران 6- حکمت و دیالکتیک ) مجموعه یادداشت ھایی در تبیین شالوده ھای گفتمانی دولت

ھای مرحوم بازرگان ، ھاشمی ، خاتمی و احمدی نژاد ( با مقدمه پرفسور حمید مولانا / قم ، نشر مجنون

7- گفتار در روش ایرانیان ) به اھتمام ( ؛ جمع آوری و تدوین آرای شھروندان آمریکایی از نوع مواجھه رییس دانشگاه کلمبیا با رییس جمھوری اسلامی ایران – مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

– مبانی حکمت متعالیه در اداره امور انسان و آثار توسعه غیر متألھانه، فصلنامه علمی – پژوھشی فرایند مدیریت و توسعه

– جستارھایی در علم سیاست دینی و تج ّدد متعالیه، فصلنامه علمی – پژوھشی مطالعات انقلاب اسلامی

– امکان ھا و گشودگی ھای فطرت در ایجاد تج ّدد متعالیه / انتشار در جلد چھارم
سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه – ناشر : پژوھشکده علوم و اندیشه سیاسی (گروه فلسفه سیاسی)

– فطرت اوّل و تج ّدد متعالیه – فصلنامه پژوھشی / پژوھش و حوزه (ویژه نامه حکمت و سیاست صدرایی) – حوزه علمیه قم

– تحلیل فرھنگی- انتقادی گفتمانھای سکولاریتسی در جنبش دانشجویی متأخر ایران (کار مشترک) فصلنامه علمی- پژوھشی مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی – پژوھشگاه فرھنگ و معارف اسلامی

– مبانی تج ّدد در اندیشه امام خمینی (ره) / انتشار در کتاب مؤلفه ھای تجدد در ایران ، پژوھشگاه علوم انسانی و مطالعات فرھنگی ( گروه اندیشه سیاسی در اسلام)

– مؤلفه ھای تصّرف عرفانی و مراتب ظھور سیاست و نظام متعالیه در انقلاب اسلامی / انتشار در کتاب مجموعه مقالات بنیادھای معرفت شناسی در غرب و تشیع (مرکز
پژوھش و اسناد ریاست جمھوری و مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح قم)

– جریان ھای سیاسی و تأویل ھای شئی واره از انقلاب اسلامی / فصلنامه تخصصی پانزده خرداد / بنیاد تاریخ پژوھشی و دانشنامه انقلاب اسلامی

– حکمت صدرایی و دیالکتیک سقراطی در پرونده پیروزی نھضت ملی ھسته ای ایران / گزارش راھبردی «جمھور» ضمیمه فصلنامه علمی – تخصصی نامه دولت اسلامی

مقالات

انتشارات مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

مدیریت پروژه ھای تحقیقاتی ذیل در مرکز اسناد تاریخی ریاست جمھوری

1- اسنادی از انرژی اتمی ایران در دوره پھلوی

2- اسنادی از مھاجرت در دوره پھلوی

3- اسنادی از روابط ایران و انگلیس در دوره پھلوی

4- اسنادی از روابط ایران و عراق در دوره پھلوی

5- اسناد از اجرای برنامه اتحاد لباس و کشف حجاب در دوره پھلوی

6- آژانس بین المللی انرژی اتمی و موضوع ھسته ای ایران به روایت اسناد

7- اسنادی از برنامه ھا و کارنامه دولت امینی

8- اسنادی از پیمان ھای بغداد و سنتو

9- اسنادی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایلات و عشایر در دوره پھلوی

10- اسنادی از نفت در دوره پھلوی

11- اسنادی از روابط ایران و آمریکا

12- اسنادی از تحولات سیاسی و اجتماعی آذربایجان در دوره پھلوی

13- اسنادی از تحولات سیاسی و اجتماعی مناطق کرد نشین در دوره پھلوی

14- اسنادی از تج ّدد ) نوسازی فرھنگی و ھویتی ( در دوره پھلوی

15- اسنادی از قیام 15 خرداد 1342 و نھضت امام خمینی

16-اسنادی از تحولات سیاسی و اجتماعی ایران از ملی شدن صنعت نفت تا کودتای ۲۸ مرداد

17- تبار شناسی و عملکرد سازمان برنامه ایران به روایت اسناد رژیم پھلوی

 


طراحی و مشارکت در ھمایش ھا و سیمنارھای علمی – تخصصی

– مشارکت در ھمایش گفتمان عدالت و پیشرفت در دولت دینی / مؤسسه آموزشی –پژوھشی امام خمینی (ره)

– ارائه مقاله گذار از قدرت خود بنیاد و سیر تحول به قدرت متعالیه در انقلاب اسلامی در نخستین ھمایش تدوین کارنامه 30 ساله جمھوری اسلامی ایران در دانشگاه تھران

– ارائه مقاله در سمینار تخصصی سیاست متعالیه از منظر حکمت متعالیه / پژوھشگاه
علوم و فرھنگ اسلامی – طراحی و برگزاری سلسله نشستھای علمی – تخصصی چیستی و مؤلفه ھای
بانکداری اسلامی / مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

– طراحی و برگزاری سلسله نشست ھای علمی – تخصصی در نقد و بررسی نظام
برنامه نویسی و بودجه ریزی ایران در افق انقلاب اسلامی / مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

– طراحی و برگزاری سلسله نشست ھای علمی – تخصصی در نقد و بررسی ساختار isi و روند تولید علم در کشور / مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

– طرح الگوی کار ایرانی – اسلامی برای ایجاد سند فرادست در اصلاح قانون کار جمھوری اسلامی ایران /وزارت کار و امور اجتماعی

طرحھا و پروژھای پژوھشی​

1- ارائه طرح تأسیس مرکز مطالعات عالی دولت و تمدن اسلامی در جلسه ھیأت
رئیسه دانشگاه تربیت مدرس در سال 1390 و تصویب کلیات آن در قالب ایجاد مرکز یا تأسیس رشته (تداوم کار در دست پیگیری است)

2- ارائه طرح راھبردی راه اندازی شرکت ھای دانش بنیان و خوشه ھای کسب و کار علوم انسانی ؛ راه میانبر غلبه گفتمانی علوم انسانی بومی و الگوی پیشرفت اسلامی – ایرانی / انتشار در رسانه ھای جمعی

3- مدیر طرح و عضو شورای علمی کتاب فلسفه انقلاب اسلامی و بازتاب ھای آن در جھان معاصر
(مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح قم و مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری)

4- مدیر طرح و عضو شورای علمی کتاب بنیادھای معرفت شناسی در غرب و تشیع (مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلامی فتوح قم و مرکز پژوھش و اسناد ریاست
جمھوری)

5- مدیر پروژه و عضو محقق طرح پژوھشی آمریکا از سلطه تا تقابل / دفتر مرکزی نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاھھا

6- مدیر پروژه و عضو محقق طرح پژوھشی اینترنت و نظام یکسو یه ارتباطات جھانی / دفتر مرکزی نھاد نمایندگی مقام معظم رھبری در دانشگاھھا

7- مدیر پروژه منتشره تحقیقاتی با عنوان » دولت اسلامی و باز تولید فرھنگ بومی« / انتشارات مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

8- مدیر پروژه منتشره تحقیقاتی با عنوان«دولت اسلامی و توسعه اسلامی – ایرانی» / انتشارات مرکز پژوھش و اسناد ریاست جمھوری

9- مدیر پروژه منتشره تحقیقاتی با عنوان «دولت اسلامی و اقتصاد ایرانی – اسلامی»